واحدآموزش
 
این واحدبا دریافت مجوز از سازمان فنی وحرفه ای کشور اولین آموزشگاهی است که در کشور اولین آموزشگاهی  است که در کشور اقدام به برگزاری دوره های کاربردی و عملی رشته

حقوق نموده است که از آن جاکه می توان به
آموزش داوطلبین در دوعنوان لایحه نویس قضایی و مشاورامور قضایی خانوادهاشاره کرد بدین نحو که در کلاس نگارش دادخواست های

مختلف حقوقی و نحوه
ارائه آن به محاکم و نیز روال و چگونگی به یک موضوع در محاکم  آموزش داده می شود و داوطلب باامور اجرایی در رشته ی حقوق بطور کامل آشنا می گردند که

امکان شرکت توأم فرد در هردوعنوان وجود داردامتیاز داورها:شخصی پس از اتمام دوره به سازمان فنی وحرفه ای کشور معرفی می گردد درجهت آزمون پایان دوره و پس از قبولی در

این آزمون و کسب حدنصاب
نمرات به وی یک گواهینامه مهارت از سازمان فنی وحرفه ای کشور اعطا خواهدشد که فرد با این گواهینامه مجوز مشاوره زیر نظر یک وکیل در موسسات

ویا
دفاتر وکالت مشغول به مشاوره شود  .
نمونه مدرک ارائه شده توسط موسسه حقوقی اندیشه عدالت گستر ندا
    با تاییده سازمان فنی حرفه ای و وزارت کار