مشاورامورقضایی خانواده

توسط دکتروحیدحاج علی اکبر      
چارت درسی مشاوره امور قضایی خانواده
       بررسی دعاوی زیر به صورت کاملا کارگاهی        

  1. 1)نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن
  2. 2)مهریه
  3. 3)جهیزیه
  4. 4)نفقه
  5. 5)تمکین
  6. 6)حضانت
  7. 7)نسب
  8. 8)طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح
  9. 9) اهدای جنین
  10. 10)تغییر جنسیت
           به همراه بررسی تنظیم  دادخواست و لوایح مربوط به این دعاوی و نحوه دادرسی