خدمات موسسه حقوقی و مجتمع آموزشی عدالت گستر

صفحه1

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

دوره های کاربردی و مهارت آموزی عدالت گسترندا

دوره های کاربردی و مهارت آموزی عدالت گسترندا

کلاسهای لایحه نویسی و مشاورامورقضایی خانواده
این واحدبا دریافت مجوز از سازمان فنی وحرفه ای کشور اولین آموزشگاهی است که در کشور اولین آموزشگاهی است که در کشور اقدام به برگزاری دوره های کاربردی و عملی رشته حقوق نموده است که از آن جاکه می توان به آموزش داوطلبین در دوعنوان لایحه نویس قضایی و مشاورامور قضایی خانوادهاشاره کرد بدین نحو که در کلاس نگارش دادخواست های مختلف حقوقی و نحوه ارائه آن به محاکم و نیز روال و چگونگی به یک موضوع در محاکم آموزش داده می شود و داوطلب باامور اجرایی در رشته ی حقوق بطور کامل آشنا می گردند که امکان شرکت توأم فرد در هردوعنوان وجود داردامتیاز داورها:شخصی پس از اتمام دوره به سازمان فنی وحرفه ای کشور معرفی می گردد درجهت آزمون پایان دوره و پس از قبولی در این آزمون و کسب حدنصاب نمرات به وی یک گواهینامه مهارت از سازمان فنی وحرفه ای کشور اعطا خواهدشد که فرد با این گواهینامه مجوز مشاوره زیر نظر یک وکیل در موسسات ویادفاتر وکالت مشغول به مشاوره شود

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی